JAUNS.TV PRIVĀTUMA POLITIKA

Izmantojot vietnes jauns.tv funkcionalitāti, Jūs uzticat Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" (vienotais reģistrācijas numurs 40003363975, kontaktinformācija: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, tālr. (+371) 67842577, e-pasts: birojs@rigasvilni.lv,  www.rigasvilni.lv) kā fizisko personu personas datu apstrādes Pārzinim (turpmāk – mēs vai Pārzinis) savus fiziskās personas personas datus un sniedzat mums tiesības tos apstrādāt atbilstoši vietnes jaun.tv Lietošanas noteikumos (turpmāk – Lietošanas noteikumi), Komentāru izplatīšanas noteikumos (turpmāk – Komentāru noteikumi) un šajā Politikā (turpmāk – Politika) noteiktajiem apmēriem, veidiem un mērķiem. 

Īstenojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk tekstā – Regula), mēs nodrošinām Jums īpaši caurskatāmu un godīgu Jūsu personas datu apstrādi, kā arī mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personas datu drošību. 
Šajā Politikā Jūs atradīsiet visu informāciju par to, kādus Jūsu kā fiziskās personas personas datus mēs apkopojam un apstrādājam, kam tos izmantojam, cik ilgu laiku uzglabājam u.c. Jums svarīgu informāciju. Šī informācija ir nozīmīga Jums, tādēļ aicinām Jūs uzmanīgi iepazīties ar šiem Politikas noteikumiem, pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem. 
Pievēršam Jūsu uzmanību, ka Politika, Lietošanas noteikumi, kā arī Komentāru noteikumi, var tikt mainīti, papildināti vai atjaunoti. Aktuālā Politika, Lietošanas noteikumi un Komentāru noteikumi ir izvietoti vietnē jauns.tv.
Ja Jūs neakceptējat Lietošanas noteikumus, Komentāru noteikumus, un neapstiprināsiet, ka esat iepazinušies ar nosacījumiem, kas norādīti šajā Politikā, mēs diemžēl nevarēsim ļaut Jums  izmantot komentēšanas iespēju.

1. Kādam mērķim un kādus Jūsu personas datus mēs apstrādājam, kāds ir juridiskais pamats un datu apstrādes termiņš?

1.1. Žurnālistikas nolūkiem, lai sniegtu informāciju par aktuālajiem notikumiem sabiedrībā, veicinātu diskusiju par tiem, kā arī, lai nodrošinātu šo notikumu vēsturisku atspoguļojumu.

Ievērojot apstākli, ka vietne jauns.tv darbojas kā masu informācijas līdzeklis un tās mērķis ir sniegt informāciju par aktuālajiem notikumiem sabiedrībā, veicinot diskusiju par tiem, tad Pārzinis, balstoties uz likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, vienmēr rūpēsies, lai tā sagatavotajās publikācijās atspoguļotā informācija atbilstu minētā likuma 7.panta nosacījumiem, kā arī Satversmes un Eiropas Cilvēktiesību konvencijas nosacījumiem. Tas ir, ievēros, ka publikācijā nevar tikt atspoguļota informācija, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu speciāli aizsargāts noslēpums, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu, nodrošinās, ka netiek publicēti pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida atļaujas. Tiesvedības procesa atspoguļojumā nepieļaus tādu materiālu publicēšanu, kuri pārkāpj nevainīguma prezumpciju. Nodrošinās, ka netiek publicēta personu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturs bez adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas. Vienmēr izvērtēs vai ar publikāciju netiks nepamatoti aizskarts privātās dzīves neaizskaramības princips. Nodrošinās, ka publikācijā netiks aizskarta fizisko un juridisko personu gods un cieņa, kā arī ar to netiks celta nepamatota neslava. Nodrošinās, ka netiks publicētas ziņas par personas veselības stāvokli bez viņas piekrišanas, kā arī, īpašu rūpību attiecinās publikācijām, kur var tikt aizskartas bērnu intereses.
Visos gadījumos, kas nav augstākminētās izņēmuma situācijas, vietnē var tikt publicēti jebkādi personas dati, tajā skaitā, bet ne tikai, vārds, uzvārds, vecums, fotoatēls, video/ audio ieraksts, jebkāda informācija, kas saistīta un attiecināma uz publikācijas mērķi un ir nepieciešama, lai sabiedrībai tiktu sniegta visaptveroša, objektīva informācija, rosinot noderīgas uz informāciju balstītas diskusijas par sabiedrībā aktuāliem notikumiem.
 Ievērojot Regulas 85.panta nosacījumus un Fizisko personu datu apstrādes likuma 32.panta nosacījumus, Regulas nosacījumi netiek attiecināti uz datiem, kas tiek apstrādāti žurnālistikas vajadzībām. Savukārt, attiecībā uz nepieciešamību nodrošināt piekļuvi vēsturiskām publikācijām, Pārzinis savu rīcību balsta uz Regula 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, proti, nodrošināt, ka vietnes lietotājiem ir pieejama visaptveroša informācija, lai tie varētu pilnvērtīgi diskutēt, apmainīties ar viedokļiem ar citiem vietnes lietotājiem, kā arī, lai neierobežotu sabiedrības  “tiesības zināt” un nodrošinātu iespēju masu informācijas līdzeklim izpildīt sabiedrības “sargsuņa” pienākumus, kur būtiska nozīme ir vēsturiskai informācijai.

Pārzinis regulāri veic iekšējo uzraudzību, lai nodrošinātu, ka tā vietnē tiek atspoguļota tikai tāda informācija, kura ir nepieciešama sabiedrībā aktuālas diskusijas nodrošināšanai un tā nepārkāpj Lietošanas noteikumus vai Komentāru noteikumus. Tādejādi Pārzinis, ievērojot tā iekšējos organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, rūpējas, lai vietnē būtu tikai aktuāla informācija, kas sasniedz izvirzītos žurnālistikas mērķus - informēt sabiedrību par aktuāliem un vēsturiskiem notikumiem. Vienlaicīgi Pārzinis informē, ka atbilstoši likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 20.panta nosacījumiem, tam ir pienākums saglabāt publicētās informācijas materiālus, tādejādi, ja vien neatklāsies kādi papildus apstākļi, arī pati publikācija tiks saglabāta vietnē vismaz 3 (trīs) gadus.

Vēršam uzmanību, ka vietnes darbības princips paredz, ka publikācijas un komentāri ir publiski pieejami, kā rezultātā, ikviens var piekļūt informācijai no jebkuras vietas pasaulē.

1.2. Komentēšanas funkcionalitātes nodrošināšana viedokļu apmaiņai starp vietnes apmeklētājiem.

Mūsu vietnē jauns.tv Jums ir iespēja izteikt viedokli par publikācijas saturu, par tās apskatītajām tēmām jeb citiem vārdiem sakot - komentēt. Lai Jūs varētu komentēt, Jums ir nepieciešams reģistrēties, ko Jūs varat izdarīt, izmantojot sociālo tīklu (Facebook.com, Twitter.com, draugiem.lv, u.c.) piedāvātās iespējas. Uzsākot reģistrācijas procesu, attiecīgais sociālais tīkls Jums, visticamākais, pārjautās, vai Jūs piekrītiet, ka Jūsu lietotājvārds, fotogrāfija tiek nodota mums un atspoguļota pie komentāra. Papildus mūsu rīcībā nonāks tādi tehniskie dati, kā Jūsu lietotāja ID numurs, ko Jums ir piešķīris attiecīgais sociālais tīkls, caur kuru Jūs reģistrējieties mūsu komentāru sadaļai. 
Gadījumā, ja Jūs pēc reģistrācijas ievietosiet kādu komentāru, tad mēs saglabāsim informāciju par Jūsu komentāru un papildus reģistrēsim informāciju, kas satur Jūsu IP adresi, no kuras Jūs esat pieslēdzies.

Lai nodrošinātu komentāru izplatīšanas administrēšanu, mēs apstrādāsim:

Datu kategorijas - Jūsu sociālo tīklu lietotājvārds, fotogrāfija, komentāra teksts, Jūsu lietotāja ID numurs, ko Jums ir piešķīris attiecīgais sociālais tīkls, caur kuru Jūs reģistrējieties mūsu komentāru sadaļai.
Datu apstrādes juridiskais pamats  - reģistrējoties Jūs esiet devis piekrišanu apstrādāt Jūsu personas datus komentāru izplatīšanas nolūkiem (Regulas 6.p. 1.p. a) apakšpunkts);
- mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai - pierādījumu nodrošināšanai par komentāra izplatīšanas apstākļiem, sūdzību izskatīšanai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts);
- lai nodrošinātu citas trešās puses leģitīmās intereses, kas attiecīgajā situācijā ir sabiedrība ar tās tiesībām saņemt informāciju un paust viedokli, ievērojot Komentāru noteikumus (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts).
Datu apstrādes termiņš - Ievērojot apstākli, ka Pārzinis augstu vērtē ikvienu komentāru, jo tas dod pilnvērtīgāku ieskatu publikācijas saturā ikvienam lasītājam, kā arī atklāj sabiedrības diskusiju aktuālā jautājumā, Pārzinis nodrošina, ka komentāri ir pieejami visu laiku, kamēr tiek saglabāta publikācija, pie kuras attiecīgais komentārs izvietots. Tāpat, lai nodrošinātu savu tiesisko interešu aizsardzību, pārzinis saglabā visus šajā nodaļā minētos personas datus, kas atspoguļo Jūsu kā komentētāja reģistrācijas procesu un to, kāda IP adrese tika reģistrēta, Jums ievietojot komentāru.
- Visu periodu, kamēr Jūs nevērsīsieties pie mums ar prasību dzēst Jūsu komentāru, un sešus mēnešus pēc komentāra dzēšanas. Datus mēs varam uzglābāt arī ilgāku laika periodu, kamēr noilgst prasījumi, kas var izrietēt no komentāra izplatīšanas, kā arī, ja tas ir nepieciešams, lai mēs varētu aizstāvēt savas leģitīmās intereses pret mums izteiktajiem prasījumiem, pretenzijām vai prasībām.

Komentāra izplatītājam jebkurā laikā ir tiesības lūgt dzēst savu komentāru. Lai dzēstu savu komentāru, Jums ir jāsazinās ar Pārzini uz norādīto kontaktinformāciju. Jūsu lūgums dzēst komentāru netraucēs izmantot iespēju izplatīt vietnē jauns.tv jaunu komentāru.

1.3. Jūsu pieprasījumu, lūgumu un sūdzību izskatīšana. Savstarpējā saziņa un sadarbības nodrošināšana.

Mēs izmantosim Jūsu personas datus, saziņai ar Jums, atbildot uz Jūsu pretenzijām, pieprasījumiem, sūdzībām un lūgumiem (turpmāk – Pieprasījums): 
Datu kategorijas    Jūsu nosauktie identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese, sistēmas pierakstu dati, kā interneta protokola adrese vai iekārtas Nr. u.tml.;
Jūsu Pieprasījuma saturs: informācija par iemeslu, kāpēc vēršaties pie mums, datums, vieta, Jūsu lūgums, prasība, cita Pieprasījumā sniegtā informācija;
Citi ar Pieprasījumu iesniegtie dokumenti un (vai) dati.
Datu apstrādes juridiskais pamats - Mūsu juridisko pienākumu izpilde (Regulas 6.p. 1.p. c) apakšpunkts) attiecībā uz Jūsu pieprasījumu izskatīšanu un atbildēšanu;
- Mūsu leģitīmo interešu aizsardzībai (Regulas 6.p. 1.p. f) apakšpunkts), lai saglabātu informāciju par pieprasījuma izskatīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī pierādījumu nodrošināšanai vēlāku strīdus izskatīšanai.
Datu apstrādes termiņš    Jūsu datus izmantojam tikai tam nolūkam, lai varētu pienācīgi un objektīvi izskatīt Jūsu Pieprasījumu, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, atbildēt uz Jūsu jautājumiem, atrisināt Jūsu izteiktos lūgumus vai prasījumus (sūdzības), kā arī, ja tiek aizskartas mūsu tiesiskās intereses - lai vērstos tiesībssargājošās vai kontroles institūcijās, tiesā.
Jūsu Pieprasījumu un ar to saistītos Jūsu datus mēs apstrādājam un uzglabājam tik ilgi, kamēr izskatām Pieprasījumu, sniedzam Jums atbildi un izpildām pieņemtos lēmumus, kā arī vēl līdz 2 (diviem) gadiem pēc Pieprasījuma atrisināšanas, bet ne īsāku laiku kā:

  • pieprasījumi elektroniskā veidā e-pastā – 2 gadus;
  • sūdzības – 2 gadus;
  • Facebook, Twiter, Draugiem.lv individuālās vēstules – 6 mēnešus.

Ja saistībā ar Pieprasījumu tiek iniciēts juridisks strīds vai pastāv šāda strīda iespējamība, Jūsu datus varam uzglabāt ilgāk, līdz beigsies tiesību aktos noteiktie sūdzības iesniegšanas vai prasības noilguma termiņi un (vai) stāsies spēkā gala nolēmums.

2. No kādiem avotiem mēs iegūstam un apkopojam Jūsu personas datus? 

Žurnālistikas mērķiem mēs iegūstam personas datus jebkādā ar tiesību aktiem neaizliegtā veidā un no jebkura ar tiesību aktu neaizliegta informācijas avota.
Komentāru izplatīšanas funkcionalitātes nodrošināšanai mēs Jūsu personas datus iegūstam no sociālā tīkla, caur kuru Jūs reģistrējieties mūsu komentāru sadaļai.
Jūsu datus iegūstam tiešā veidā no Jums, kad Jūs iesniedzat Pieprasījumu jebkādā Jūsu izvēlētajā veidā: elektroniskā veidā uzrakstot mums elektronisku vēstuli un nosūtot to mums uz elektronisko pasta adresi, iesniedzot mums papīra formā rakstisku pieprasījumu, vai mutiskā veidā zvanot pa telefonu uz mūsu norādīto tālruņa numuru u.c. 
Tad, kad kvalitatīvai un objektīvai Jūsu Pieprasījuma izskatīšanai mums ir jāiegūst papildu informācija vai jāveic nozīmīgu apstākļu izpēte, Jūsu Pieprasījuma datus varam sasaistīt ar mūsu esošajiem un (vai) Jūsu Pieprasījuma izskatīšanas laikā savāktajiem datiem, piemēram, mēs varam izskatīt mūsu sadarbības vēsturi, aptaujāt mūsu darbiniekus u.tml.

3. Kā mēs datus glabājam un iznīcinām?

Noslēdzoties Jūsu datu apstrādes un uzglabāšanas periodam, kas noteikts šajā Politikā (izņemot, zemāk minētajos gadījumos), mēs iznīcināsim (anonimizēsim) Jūsu datus pēc iespējas ātrāk, saprātīgā un pamatotā šādu darbību veikšanai nepieciešamā laika periodā.
Ilgāk, nekā noteikts šajā Politikā, Jūsu personas dati var tikt uzglabāti tikai tad, ja ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu rīcību, kā sakarā tiek veikta izmeklēšana, vai Jūsu dati ir nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai; Gadījumā, ja būs iestājušies šādi apstākļi, tad informācija, kas satur personas datus tiks glabāta līdz attiecīgā procesa (kriminālprocesa, administratīvo pārkāpumu procesa, administratīvā procesa, civillietas) nodošanai tiesībsargājošajai institūcijai vai tās galīgajam nolēmumam.

4. Kādos gadījumos un kādiem personas datu saņēmējiem mēs atklājam Jūsu datus?

Jūsu datus varam nodot apstrādei personas datu apstrādātājiem, t.i. personām, kas palīdz mums administrēt vietni jauns.tv, sniedz mums ar Pieprasījumu administrēšanu saistītos pakalpojumus. Tādas personas var būt IT datubāzu programmatūras piegādātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, uzturēšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, u.tml. Ikvienā gadījumā datu apstrādātājiem iesniedzam tikai tik daudz datu, cik tas ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai. Mūsu piesaistītie datu apstrādātāji var apstrādāt Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem vai nodot citām personām bez mūsu piekrišanas. Turklāt tiem ir jānodrošina Jūsu datu aizsardzība saskaņā ar spēkā esošiem tiesību aktiem, un atbilstoši nosacījumiem, kas norādīti starp mums un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju noslēgtajam līgumam.
Dati var tikt nodoti arī kompetentām/uzraugošām valsts, pašvaldības vai tiesībsargājošām iestādēm uz pamatota, tiesiska pieprasījuma pamata, vai tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, lai nodrošinātu valsts, pašvaldību vai tiesībsargājošo iestāžu un/vai mūsu tiesības, mūsu klientu, darbinieku un IT resursu drošību, izvirzītu, iesniegtu un aizstāvētu juridiskās prasības, u.tml.

5. Kādā teritorijā mēs apstrādājam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus apstrādājam tikai Eiropas Savienības teritorijā, izņemot publikācijas žurnālistikas mērķiem, kas ir pieejamas visas pasaules teritorijā. Mums šobrīd nav nodoma nodot, un mēs nenododam Jūsu personas datus trešajām valstīm. 
Gadījumā, ja komunikācijai izmantojam facebook.com, twitter.com vai Google pakalpojumus, tad attiecībā uz datu nodošanu uz trešajām valstīm attiecīgie pakalpojuma sniedzēji ir uzskatāmi par trešo personu, tāpēc aicinām iepazīties ar šo pakalpojumu sniedzēju privātuma politikām.

6. Kādas ir Jūsu tiesības, un kā Jūs tās varat izmantot?

Datu aizsardzības tiesību akti sniedz Jums daudz tiesību, ko varat brīvi izmantot, savukārt mēs nodrošinām iespēju Jums tās izmantot. Informāciju par konkrētām Jūsu tiesībām un to īstenošanas veidiem sniedzam šajā Politikā, lūdzam to uzmanīgi izlasīt:

6.1. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, kurus mēs pārvaldām. 

Jums ir tiesības saņemt mūsu apstiprinājumu par to, vai mēs apstrādājam Jūsu personas datus, kā arī tiesības iepazīties ar mūsu apstrādājamajiem Jūsu personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādājamo datu kategorijām, datu saņēmēju kategorijām, datu apstrādes periodu un datu iegūšanas avotiem. 
Lielāko daļu šīs informācijas sniedzam šajā Politikā un ticam, ka tā Jums būs noderīga.
Ja šajā Politikā sniegtā informācija Jums nav pietiekama vai vēlaties saņemt informāciju, Jūs vienmēr varat vērsties pie mums  Politikā norādītajos veidos. 

6.2. Tiesības labot personas datus.

Ja ir mainījušies Jūsu dati vai redzat, ka mūsu apstrādājamā informācija par Jums ir neprecīza vai nepareiza, Jums ir tiesības pieprasīt šo informāciju mainīt, precizēt vai izlabot, vēršoties pie mums Politikā norādītajos veidos. Izvērtējot tiesības labot personas datus, Pārzinis ņem vērā arī likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 21. panta nosacījumus.

6.3. Tiesības atsaukt piekrišanu.

Tajos gadījumos, kad Jūsu datus apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kas būs pamats datu apstrādes izbeigšanai. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma. Vēršam Jūsu uzmanību, ka Jūsu piekrišana var tikt prasīta arī gatavojot publikāciju saskaņā ar likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 7. panta nosacījumiem.

6.4. Tiesības iesniegt sūdzību. 

Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu datus mēs apstrādājam, pārkāpjot datu apstrādes/aizsardzības tiesību aktu prasības, mēs vispirms lūdzam vērsties tieši pie mums. Mēs ticam, ka mums izdosies kliedēt visas Jūsu šaubas, apmierināt lūgumus un novērst mūsu pieļautās kļūdas, ja tādas būs radušās. 
Ja Jūs nebūsiet apmierināts ar mūsu piedāvātajiem problēmas risināšanas veidiem vai, pēc Jūsu domām, mēs nerīkosimies atbilstoši tiesību aktu prasībām, ar šo mēs informējam, ka Jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija. 

6.5. Tiesības nepiekrist datu apstrādei, kad apstrāde ir pamatota ar leģitīmām interesēm.

Jums ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmām interesēm.
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

6.6. Tiesības dzēst datus (tiesības būt aizmirstam). 

Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus. Lai Jūsu dati tiktu dzēsti, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, tālr. (+371) 67842577, e-pasts: birojs@rigasvilni.lv, www.rigasvilni.lv.
Mēs bez nepamatotas kavēšanās dzēsīsim Jūsu personas datus, ja pastāvēs kāds no Regulā minētajiem nosacījumiem, piemēram:
-    personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti, vai citādi apstrādāti;
-    datu subjekts atsauc savu piekrišanu, uz kuras pamata veikta apstrāde, un ja nav cita likumīga pamata apstrādei;
-    datu subjekts iebilst pret apstrādi, kas ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, un apstrādi, kas ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, un apstrādei nav nekāda svarīgāka leģitīma pamata;
-    personas dati ir apstrādāti nelikumīgi;
-    personas dati ir jādzēš, lai nodrošinātu, ka tiek pildīts juridisks pienākums, kas noteikts tiesību aktos, kuri ir piemērojami pārzinim.

Informējam, ka personas dati netiks dzēsti gadījumos, ja datu apstrāde ir nepieciešama Regulā noteiktiem svarīgiem mērķiem, piemēram:
- lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un informāciju;
- lai izpildītu juridisku pienākumu, kas prasa veikt apstrādi;
- lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs;
- lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības
Katru gadījumu mēs bez kavēšanās izvērtēsim. Ja Jūsu dati netiks dzēsti, mēs Jums sniegsim pamatotu atbildi ar atteikuma iemesliem.

6.7. Tiesības ierobežot datu apstrādi. 

Pastāvot noteiktiem datu apstrādes tiesību aktos minētajiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, Jūs apstrīdat datu precizitāti, Jūs iesniedzat iebildumus par datu apstrādi mūsu leģitīmo interešu nodrošināšanai, u.c.), Jums tāpat ir tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Tomēr mums ir jāatzīmē, ka datu apstrādes ierobežošanas dēļ uz šo ierobežojumu periodu mums var nebūt iespēju nodrošināt Jums visu vietnes funkcionalitāti. 
Ja vēlaties izmantot šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

6.8. Tiesības uz datu pārnesamību.

Datus, ko apstrādājam saskaņā ar Jūsu piekrišanu vai līgumu un kuru apstrāde veicama, piemērojot automatizētus līdzekļus, Jums ir tiesības pārcelt uz citu datu pārzini. Datus, ko vēlaties pārcelt, mēs Jums iesniegsim vienkārši mūsu sistēmās izmantojamā un datorlasāmā formātā, bet, ja Jūs to vēlēsieties un būs tehniskas iespējas, pārsūtīsim datus tieši Jūsu norādītajam citam datu pārzinim. Pirmšķietami, ievērojot, ka Pārzinis Jūsu personas datus apstrādā žurnālistikas nolūkam un lai nodrošinātu diskusiju par sabiedrībā aktuālajiem jautājumiem, kur personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmā interese, attiecīgās tiesības uz datu pārnesamību nebūs realizējamas.
Ja vēlaties izmantot tiesības uz datu pārnesamību, lūdzam Jūs iesniegt mums rakstisku lūgumu uz mūsu norādīto kontaktinformācijas adresi.

7. Kā mēs izskatām un apstrādājam Jūsu pieprasījumus? 

Lai aizsargātu mūsu klientu datus no nelikumīgas atklāšanas, mums, saņemot Jūsu lūgumu par Jūsu datu sniegšanu vai citu Jūsu tiesību īstenošanu, būs jāpārliecinās par Jūsu identitāti. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs norādīt Jūsu aktuālos datus (piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi vai tālruņa numuru), pēc tam salīdzināsim, vai Jūsu norādītie dati sakrīt ar attiecīgajiem Jūsu iesniegtajiem datiem. Veicot šo pārbaudi, mēs tāpat varam izsūtīt kontroles paziņojumu uz Jūsu norādīto kontaktinformāciju saziņai (īsziņas vai e-pasta veidā), lūdzot veikt autorizāciju. Ja pārbaudes procedūra būs neveiksmīga (piemēram, Jūsu norādītie dati nesakritīs ar mūsu sistēmā norādītajiem datiem vai Jūs neveiksiet autorizāciju pēc nosūtītās īsziņas vai e-pasta paziņojuma saņemšanas), mēs būsim spiesti konstatēt, ka Jūs neesat attiecīgais datu subjekts, un būsim spiesti noraidīt Jūsu iesniegto lūgumu.
Saņemot Jūsu lūgumu par jebkuru Jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi veicot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru, mēs apņemamies pēc iespējas īsākā laikā, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Jūsu lūguma saņemšanas dienas. Ņemot vērā lūgumu sarežģītību un skaitu, mums ir tiesības viena mēneša periodu pagarināt vēl uz diviem mēnešiem, par to Jūs informējot līdz pirmā mēneša beigām un norādot šāda pagarinājuma iemeslus. 
Ja Jūsu lūgums ir iesniegts ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, atbildi sniegsim arī ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad tas nebūs iespējams (piemēram, lielā informācijas apjoma dēļ) vai tad, ja Jūs lūgsiet atbildēt citādā veidā.
Mēs atteiksimies apmierināt Jūsu lūgumu ar motivētu atbildi, ja tiks konstatēti šķēršļi šāda lūguma izpildei

8. Kādā veidā jūs varat sazināties ar mums (kontaktinformācija)?

Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem ar mums - Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" varat sazināties šādos veidos:
- ar elektroniskā pasta starpniecību, rakstot uz e-pasta adresi: birojs@rigasvilni.lv 
- zvanot uz mūsu tālruņa Nr.: 67842577,
- pasta korespondences adrese: Kaļķu iela 15-8, Rīga, LV-1050, Latvija.

9. Cik droši ir Jūsu dati?

Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu Jūsu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību personas datu aizsardzības tiesību aktu un mūsu iekšējo standartu prasībām. Mēs regulāri veicam pārbaudi, vai mūsu līdzšinējie pasākumi ir atbilstoši un pietiekami. Mēs izmantojam dažādas personas datu aizsardzības un drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras, lai aizsargātu Jūsu personīgo informāciju no nelikumīgas piekļuves, izmantošanas vai atklāšanas. Mūsu sadarbības partneri tiek rūpīgi atlasīti un viņiem pieprasām, lai tiktu izmantotu atbilstoši līdzekļi, kas aizsargātu personas datu konfidencialitāti un nodrošinātu Jūsu personīgās informācijas drošību.
Mēs ikdienu rūpējamies, la tiktu ievērots personas datu minimizēšanas princips, neapstrādājot datus, kas mums nav nepieciešami šajā Politikā norādīto mērķu sasniegšanai. 

10. Politikas spēkā esamība un izmaiņas.

Vietnes privātuma Politika var tikt mainīta vai aktualizēta. 
Vietnē jauns.tv vienmēr atradīsiet jaunāko privātuma Politikas versiju.