PORTĀLA JAUNS.TV LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI.

  1. Portāla lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) ir ārējs normatīvs akts, kas nosaka portāla lietošanas kārtību.

  2. Noteikumi ir saistoši visiem portāla lietotājiem. Tiek uzskatīts, ka lietotājs piekrīt un apņemas ievērot Noteikumus, ja tas apmeklē portālu.
  3. Portāla lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto portāla sniegtos pakalpojumus.
  4. Portāla darbību uztur, koordinē un organizē SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”, reģ.nr.40003363975.
  5. Lietotājiem portālā ir iespēja elektroniski iegūt plašu informāciju par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem, kā arī izmantot citus portālā piedāvātos pakalpojumus, t.sk. piedalīties diskusijās un ievietot komentārus par portālā publicēto informāciju, izmantot publicēto materiālu arhīvu.
  6. Portāla lietotājam ir tiesības saņemt un izmantot pakalpojumus tādā mērā, lai netiktu aizskartas normatīvajos aktos noteiktās citu personu tiesības un likumīgās intereses.
  7. Portālā sniegtie informatīvie pamatpakalpojumi ir bezmaksas. Portālā var tikt sniegti papildpakalpojumi par maksu. Pie maksas pakalpojumiem tiek norādīta informācija par maksas pakalpojumu lietošanas kārtību, samaksas veikšanas kārtību un apmēru.
 2. AUTORTIESĪBAS.

  1. Portālā publiskotie, ievietotie materiāli vai jebkura to daļa ir aizsargāti ar LR Autortiesību likumu. Portālā publicēto materiālu jebkāda izmantošana (reproducēšana, publiskošana, pārpublicēšana, tulkošana u.c.) ir kategoriski aizliegta bez SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” rakstiskas atļaujas.
  2. Portāla informatīvos pakalpojumus ir tiesības izmantot tikai un vienīgi personīgam patēriņam.
  3. Jebkuras darbības ar portāla saturu, to skaitā, bet neaprobežojoties ar meklēšanas funkciju veikšanu, indeksēšanu, rasmošanu, satura atlasi, kopēšanu, materiālu pilnīgu vai daļēju izmantošanu un/vai ievietošanu atskaitēs, pētījumos, analītiskos darbos ar vai bez komercmērķa, kā arī trešo personu uzdevumā vai interesēs ir aizliegtas. Portāla īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt atlīdzību par minēto noteikumu pārkāpumu 300.00 EUR apmērā par katru izmantoto materiālu.
  4. Lai iegūtu portālā publiskoto materiālu izmantošanas tiesības, materiāla izmantotājam pirms materiāla izmantošanas ir jānoslēdz licences līgums vai jāsaņem darba izmantošanas licence no SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”. Ja rakstiska atļauja ir saņemta, obligāti jānorāda atsauce uz portālu un autoru.
  5. Bez SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” atļaujas drīkst izmantot materiālus tikai izņēmuma gadījumos, kas norādīti LR Autortiesību likumā. Šajos gadījumos obligāti norādāms: autora vārds, uzvārds, atsauce uz portālu, kā arī jāievieto saite uz oriģinālmateriālu.
  6. Ja lietotājs vēlas izmantot portālā izvietotos materiālus, tam ir jāsazinās ar SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” pārstāvjiem pa portālā norādīto kontaktinformāciju.
 3. KOMENTĀRI.

  1. Komentāru sadaļas saturu veido portāla lietotāji. Komentāra autors un publiskotājs ir portāla lietotājs, kas uzraksta komentāru un, izmantojot portāla tehniskās iespējas (nospiežot pogu „pievienot komentāru”), patstāvīgi, tiešsaistes režīmā padara savu komentāru pieejamu sabiedrībai.
  2. Komentāru sadaļa ir nepārprotami nodalīta no SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” sagatavotās un publicētās informācijas portālā, lai portāla lietotājs varētu atšķirt un nodalīt informācijas sniedzēju.
  3. Portāla komentāru sadaļā ikvienam portāla lietotājam ir iespēja izteikt savu viedokli sabiedrībai aktuālos jautājumos, veicinot publisko diskusiju sabiedrības pārstāvju starpā.
  4. Portālā ievietot komentārus ir iespējas autorizētiem portāla lietotājiem. Lietotājs var autorizēties, izmantojot sociālo tīklu pases.
  5. Komentāru ievietošanas kārtība portālā un atbildība par komentāru saturu ir noteikta Komentāru izplatīšanas noteikumos, kas ir publicēti portālā un saistoši ikvienam komentāru autoram.
  6. Portāla lietotājiem ir aizliegts portālā ievietot komentārus, kas pārkāpj normatīvo aktu prasības. SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” ir tiesības informēt uzraudzības iestādes par iespējamiem normatīvo aktu pārkāpumiem.
 4. PORTĀLA LIETOTĀJU IESŪTĪTIE MATERIĀLI.

  1. Portāla lietotājiem, lai informētu portāla redakciju par aktuāliem notikumiem sabiedrībā, kā arī lai paustu savu viedokli kādā jautājumā, ir iespēja nosūtīt materiālus portāla redakcijai uz portālā norādīto e-pasta adresi.
  2. Nosūtot materiālu, portāla lietotājs vienlaicīgi izsniedz SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” dod tiesības publiskot, publicēt, publiski izpildīt, izplatīt, raidīt, retranslēt, padarīt materiālu pieejamu sabiedrībai pa vadiem vai citādā veidā tādejādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli izraudzītā laikā, iznomāt, izīrēt vai publiski patapināt, reproducēt, tulkot un pārveidot materiālu. Izsniedzot licenci SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”, portāla lietotājs saglabā visas autora tiesības uz nosūtītajiem materiāliem.
  3. Portāla lietotājs nes atbildību, ka viņa iesūtītais materiāls redakcijai (t.sk. un ne tikai sensitīvie materiāli, fotogrāfijas, komentāri, video, mūzika vai kāds cits radošas intelektuālās darbības produkts) ir iegūts tiesiskā ceļā, un portāla lietotājam ir tiesības šo materiālu izmantot noteiktajā veidā. Portāla lietotājs garantē, ka materiāla izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības. SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” nenes nekādu atbildību pret trešajām personām šajā sakarā. Lietotājs atbild par sekām, kuras rodas šādu materiālu publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā.
  4. Lietotajam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” tiesisko interešu aizsardzību pret visām iespējamajām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kas var tikt celtas pret SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” saistībā ar iesūtīto materiālu izmantošanu.
  5. Ja iesūtīto materiālu portāla redakcija var izmantot tikai noteiktā veidā, portāla lietotājam tas ir precīzi jānorāda pie nosūtītā materiāla.
  6. SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi” pēc personas pieprasījuma garantē savu informatoru, avotu anonimitāti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 5. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

  1. Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā sniegtos pakalpojumus un strādāt ar portāla uzturēšanas sistēmu atbilstoši tās vispārējai izmantošanas praksei un neizdarīt darbības, kas būtu vērstas uz SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” drošības sistēmu apiešanu, bojāšanu. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, par to iepriekš nebrīdinot un nepaskaidrojot iemeslu.
  2. Lietotājs nedrīkst veikt sistēmas vai tās daļu nelegālu kopēšanu (par nelegālām darbībām ar sistēmu tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās (uz ekrāna redzamās) komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka tiešas līdzdalības pakalpojumu pieprasījumu procesā (izmantojot jebkura veida programmas, piem., robotus), neatkarīgi no šo darbību mērķa).
  3. Ja lietotājs neievēro LR normatīvos aktus un šos Noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs saucams pie normatīvajos aktos noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
  4. SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” ir tiesīga jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.