PORTĀLA JAUNS.TV KOMENTĀRU IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI

1. Par komentāra saturu atbildību nes portāla lietotājs, kurš izplata komentāru.
2. Portāls neatbild par komentāru sadaļā pievienotajiem komentāriem, un tam ir tiesības dzēst komentārus, kas neatbilst LR normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem.
3. Izplatot komentāru, portāla lietotājam ir jāievēro šie noteikumi un Portāla jauns.tv lietošanas noteikumi.
4. Portālam ir tiesības aizliegt lietotājam pieeju sadaļai „Komentāri”, ja lietotājs pārkāpj LR normatīvos aktus un šos noteikumus.
5. Komentāros aizliegts izplatīt:

 • materiālus, kas pārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības un pieklājības normas;
 • personas goda un cieņu aizskarošus materiālus;
 • materiālus, kas pauž diskrimināciju un musina uz naida kurināšanu;
 • materiālus, kuros izcelta vardarbība, aicinājums uz vardarbību, draudi;
 • pornogrāfiska rakstura materiālus;
 • materiālus, kas diskreditē Latvijas valstiskumu un nacionālos simbolus;
 • materiālus, kas satur jebkāda veida reklāmu, t.sk. politisko reklāmu un aģitāciju;
 • materiālus, kas pārkāpj fizisko personu datu apstrādes normatīvos aktus (citas personas identificējoša informācija, u.c.);
 • materiālus, kas pārkāpj citu personu intelektuālā īpašuma tiesības;
 • materiālus, kas var saturēt datorvīrusus;
 • u.c. normatīvajos aktos aizliegtu informāciju, materiālus.

6. Brīdinām, ja komentāru ievietotājs neievēro LR normatīvos aktus un šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma rakstura vai sekām pārkāpējs var tikt saukts pie civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.
7. Portāls aizsargā komentāru autoru konfidencialitāti. Portāls informāciju par komentāru autoriem (IP adresi) sniedz tikai un vienīgi tiesībsargājošām iestādēm uz pamatota rakstveida pieprasījuma pamata.
8. Publicējot materiālus portālā, portāla lietotājs vienlaicīgi izsniedz SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” neatsaucamu, vienkāršu, beztermiņa licenci, kas ir spēkā visā pasaulē un par kuru nav jāveic autoratlīdzības maksājumi. Licence SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” dod tiesības izmantot materiālu jebkādā ar normatīvajiem aktiem atļautā veidā. Izsniedzot licenci SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi”, portāla lietotājs saglabā visas autora tiesības uz publicētajiem materiāliem.
9. Trešajām personām bez rakstiskas atļaujas saņemšanas no SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” nav tiesības izmantot portāla lietotāju publicēto materiālu.
10. Komentāra izplatītājam jebkurā laikā ir tiesības dzēst savu komentāru. Lai dzēstu savu komentāru, komentāra izplatītājam ir jāsazinās ar SIA „Izdevniecība Rīgas Viļņi” pārstāvjiem pa portālā norādīto kontaktinformāciju.
11. Noteikumi ir saistoši komentāru izplatītājiem un citiem portāla lietotājiem.
12. Portāls ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas portālā.